Högfura


I olika skrifter t.ex. ”Om hushåldz byggenskap” och ”Tankar om hus-bygnad” beskriver och klassificerar Christopher Polhem (1661-1751) olika sorters byggnadsträ, bland annat delar han in furan eller tallen i fyra sorter.

Högfura: Det aldra bästa och fullkomeligaste furutimbret ähr det som har heel tun yta och kiärnan består af sina grofwa och tiärefulla ådror(årsringar), fulla medh tiära och ähr helt tungt så tårt som rådt.I synnerhet ähr rotändan bäst, alt up til hälfften av trädet. Högfuran skall användas som syll, ytterväggar, golvbjälkar, yttertak och fönster.

Lenfura: Dernäst ähr furu af något grannare(tunnare) ådror som jag funnit på dee ställen aff röta som nogsampt gifvit till kiäna det vara aff stor varachtighet, men ej som det förra. Lenfuru har granna ådror och tiäna bäst till bräder, som brukas in under tak, såsom til panelningar och annat inrede, mycket derföre, at detta trädet är beqwämt at måla på, men mäst för den orsak, at det är mindre waraktigt under bar himmel än det förra.

Tall och Gårtall: I dessa två avslutande sorter fördjupar sig inte Christopher Polhem för de duger inte till byggmaterial, endast till ved. Dessa är dock nästan uteslutande det vi finner hos dagens bygghandlare om det inte är gran.